POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Victor 24 sp. z o.o. wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), przekazuje Państwu informacje, które pomogą zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Victor 24 sp. z o.o., w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

Victor 24 Sp. z o.o. stosuje odpowiednie środki by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i fizyczne.

 1. Dane administratora danych osobowych

Victor 24 sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Wyścigowa 4B lok. 1-4, 02-681 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000576614, z kapitałem zakładowym w wysokości 100 500,00 zł, REGON: 362535580, NIP: 5213707074, (dalej jako Victor).

 1. Dane kontaktowe administratora danych osobowych

Jak mogą Państwo skontaktować się z Victor ?

 • za pomocą e-maila: kontakt@victor24.pl,
 • za pomocą telefonu: +48 22 699 94 04,
 • drogą pocztową: Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, 02-681 Warszawa,
 • za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.victor24.pl.
 1. Źródła pozyskiwania danych osobowych
 • Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub osoby upoważnionej podczas organizacji usługi medycznej na Państwa rzecz m.in. konsultacji lekarskiej, badania, zabiegu.
 • Dane pozyskiwane są od podmiotu, w imieniu którego Victor organizuje usługi medyczne.
 • Victor może pozyskać również Państwa dane od innych podmiotów leczniczych w ramach udostępniania dokumentacji medycznej, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości usługi medycznej.
 • Dane pozyskiwane są bezpośrednio od kontrahentów przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.
 • Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa podczas kontaktu prowadzonego w celu komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Victor zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane. W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych Victor może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane: dane identyfikujące, obejmujące imię, nazwisko, płeć, PESEL, datę urodzenia. Dane kontaktowe, obejmujące numer telefonu, adres e-mail.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych:
 • Realizacja umowy na organizację usług medycznych.
 • Identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem usługi medycznej.
 • Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia wizyty, odwołania terminu wizyty lub zabiegu.
 • Kontakt w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych.
 1. Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa.
W przypadku wyrażenia zgody na komunikację w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.

 1. Odbiorcy danych osobowych:
 • Upoważnione przez Victor osoby do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie Victor.
 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty lecznicze.
 • Dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie).
 • Zleceniobiorcy, z którymi Victor zawarł umowy na świadczenie usług medycznych.

Udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

 1. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Przekazanie danych poza EOG będzie się odbywać tylko w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez Victor danych osobowych przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do Pana/Pani danych osobowych – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Panu/Pani informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.
 • sprostowania Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 • usunięcia Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
 • ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
 • przenoszenia danych osobowych – otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 1. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do organizacji usługi medycznej ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy organizacji usługi. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy organizacji usługi medycznej.

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.